JS判断字符串出现次数

NOCO发布于 分类 Jquery

5小时前 有1个用户阅读过

1.通过分割获取长度原理

var str = 'www.seonoco.com';
var n = (str.split('.')).length-1;
alert(n); //弹出2
2.通过正则实现
function patch(reg,str){
  reg=eval("/"+reg+"/ig")
  return s.match(reg).length;
}
var str = 'www.seonoco.com';
alert(patch('.',str)); //弹出2

-- The End --

本文标题: JS判断字符串出现次数

本文地址: https://seonoco.com/blog/js-match-count

本文是否有所帮助?
点赞 0
感谢支持
0
多谢反馈
评论 0
打赏

支持微信/支付宝

评论

网友